SN Gateway Name Amount Time Status
1 ZENITH Bank Transfer Oladapo Adesope ₦ 60000.00 1 month ago
2 ZENITH Bank Transfer Sope Dapo ₦ 30000.00 1 month ago